Yalla, vi samverkar!

Det brukar sägas att ingen människa är en ö och detsamma gäller även för organisationer – oavsett om de är ideella, privata eller offentliga. Yalla Trappan existerar inte i ett tomrum, och för att lyckas med våra syften behövs en långsiktig och kontinuerlig samverkan med andra ideella aktörer, det privata näringslivet och olika offentliga organisationer.

Men det behövs även en samverkan med det omgivande samhället, med de platser där vi verkar och med personer som befinner sig i och verkar i dessa. Faktiskt, skulle man kunna säga att samverkan är en förutsättning för Yalla Trappans möjligheter att verka och utvecklas.

Vad betyder samverkan för oss?

Samverkan kan definieras på många olika sätt. Grundläggande kan det dock sägas relateras till ett fenomen där människor interagerar med varandra och gör eller skapar något tillsammans. När vi frågade olika aktörer som Yalla Trappans samverkar med, beskriver de samverkan som vilande på genuinitet, förtroende, öppenhet hos parterna samt en förståelse för varandras positioner och situationer, eventuella syften och mål. Därtill en någorlunda jämlik relation där det finns ömsesidigt intresse och respekt.

På denna sida kan du läsa om olika exempel på samverkan som Yalla Trappan har med aktörer från olika sektorer. Vill du läsa mer om vår samverkan och affärsmodell, finns boken "Yalla, vi samverkar!" att köpa. Är du intresserad av att din organisation ska samverka med Yalla Trappan? Kontakta oss gärna!

Samverkan med offentlig sektor

Samverkan med offentlig sektor är nödvändig för Yalla Trappan på många sätt, och har varit en del av verksamheten sedan vår start. Det grundar sig i att vårt koncept handlar om samhällsnytta och organisationer från offentlig sektor är centrala aktörer på grund av sina samhälleliga funktioner och uppdrag samt deras möjligheter att stödja idéer.

Den samhällsnytta som vi på Yalla Trappan finns till för och skapar, berör aspekter och områden som också ligger i det offentligas uppdrag och intresse. På så sätt kan man säga att det finns en gemensam utmaning, där Yalla Trappan arbetat fram en metodik och pedagogik som adresserar denna med gott resultat.

Under de år som Yalla Trappan har funnits och verkat, har samverkan med det offentliga sett olika ut och tagit olika former. Dels har det funnits gemensamma projekt, och även en IOP om verksamheten Y-allas väg till arbete 2.0, dels har det funnits en återkommande dialog vilket har fört till ett utvecklat förtroende och tilltro till varandra.

Det offentliga som katalysator

Det offentliga kan fungera som en viktig katalysator för samverkan mellan idéburna organisationer och det privata näringslivet. Det blev tydligt när Malmö stad valde att lägga en social klausul i en upphandling kring markanvisning för nybygge i Västra Hamnen i Malmö.

Den sociala klausulen innebar att Skanska initierade en samverkan med Yalla Trappan – med den ursprungliga idéen att upplåta en lokal i den nya byggnaden till Yalla Trappan till reducerad hyra under några år framåt. På så sätt gavs vi på Yalla Trappan möjlighet att expandera vår verksamhet till fler platser i Malmö och vi kunde därmed nå nya kunder.

Samverkan stannade dock inte där. Genom en fortsatt dialog mellan Skanska och Yalla Trappan har det även skrivits avtal gällande lokalvård, bland annat städning av byggbodar. Bägge parter önskar en fortsatt samverkan framöver och har en löpande dialog om hur den kan utvecklas i framtiden.

Samverkan med det privata näringslivet

Samverkan med det privata näringslivet har varit en viktig aspekt i Yalla Trappans utveckling och möjlighet att växa som organisation. Sedan många år tillbaka har vi exempelvis en väletablerad samverkan med både IKEA, Trianon Fastighet AB och H&M.

Startskottet för samverkan mellan Yalla Trappan och IKEA var att IKEA ville ha huvudsjalar som matchade de arbetskläder som medarbetarna på IKEA bär. Efter en framgångsrik process, utvecklades samverkan mellan organisationerna, främst med varuhuset i Malmö med en syateljé för gardiner, men senare även med IKEA för Företag och IKEA Sverige.

Samverkan med H&M har inneburit att vi etablerat en syateljé som ligger i H&M:s butik vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. Här finns möjlighet för kunder att snabbt, billigt och enkelt få stöd med mindre förändringar på klädesplagg och på så sätt ge dem en längre livslängd – exempelvis lägga upp byxor. Samverkan initierades av H&M och i processen pratade de även med IKEA om deras erfarenheter. Återkopplingen från IKEA och Yalla Trappan pekade på samma erfarenheter – vilket gav en inblick i en transparent, ärlig och förtroendefull relation och dialog mellan organisationerna. Det gav H&M tilltro till processen och Yalla Trappan som samverkanspartner.

Samverkan mellan ideella organisationer

Inom projektet Yalla Lotsar, samverkar Yalla Trappan både med Svenska Kyrkan och Förskoleförvaltningen i Malmö stad. Tankarna om någon typ av lots eller stödfunktion för kvinnor har funnits hos oss på Yalla Trappan i många år. Till en början låg fokus på doulor, som skulle kunna fylla en viktig funktion som länk och brobyggare mellan den gravida kvinnan och vården.

Parallellt fördes en diskussion med Förskoleförvaltningen i Malmö stad som betonade att vikten av en god förskola var en av de punkter som togs upp i Malmökommissionen. Under tiden kontaktades Yalla Trappan av Svenska Kyrkan som ville genomföra en förstudie och eventuellt pilotprojekt i Sverige efter Phelani-modellen som tagits fram i Sydafrika där kyrkan samverkat med en lokala organisationer kring mentorskap för mammor.

Tillsammans med Svenska Kyrkan och Förskoleförvaltningen skapades det pågående projektet Yalla Lotsar.